Avtalsvillkor

1. Allmänt

Följande Allmänna avtalsvillkor gäller för de kunder som köper abonnemang på Melker Move. Paddling sker i enlighet med dessa villkor och de villkor som framgår av avtalet. Villkoren gäller tills vidare. Melker of Sweden äger rätt att ändra villkoren och eventuella ändringar skall då meddelas kunden enligt punkt 9, senast 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Samtliga abonnemang för privatpersoner på Melker Move är personliga. Överlåtelse på annan person är inte möjlig. Återköp eller återbetalning av förskottsbetalt abonnemang är inte möjligt. Du har 14 dagars ångerrätt på distansköp, läs mer på Konsumentverkets hemsida. För att ångra ditt distansköp maila oss på melkermove@melkerofsweden.se

2. Olika abonnemang

Ett abonnemang köps till pris enligt vid var tid gällande prislista.
Abonnemangets giltighetsperiod framgår av fakturan.

3. Betalningsvillkor

Träningskortet betalas via faktura i förskott. För kampanjpris och tidsbegränsat avtalspris gäller separata villkor eller avtal.

4. Utebliven betalning

Erlägger inte kunden betalning i enlighet med avtalade betalningsvillkor har Melker of Sweden rätt att avstänga kunden genom att spärra abonnemanget till dess betalning sker. Kunden är skyldig att betala avgift även för den tid som abonnemanget är spärrat. Vid utebliven betalning debiteras ränta och påminnelseavgift samt eventuell administrativ avgift. Därefter överlämnas ärendet till inkasso. Melker of Sweden förbehåller sig rätten att vid utebliven betalning säga upp kunden enligt punkt 12. Vid utebliven betalning förbehåller sig Melker of Sweden rätten att slutfakturera kunden på resterande belopp för den tid som återstår på gällande avtalstid.

5. Ordnings- & säkerhetsregler

Du behöver kunna simma. Du behöver ha flytväst. Du behöver ha tillräcklig kunskap för att hantera aktuella riskmoment. Utrustning ska hanteras varsamt och lämnas i ordning på sina respektive avsedda platser. Utrustningen ska låsas in när användaren lämnar platsen. Utrustningen ska lämnas tillbaka innan din bokade tid är slut.

6. Ändringar av utbud & tillgänglighet

Melker of Sweden äger rätt att göra permanenta ändringar i öppettider och utbud. Ändringar skall då meddelas kunden på sätt som anges i punkt 9.

7. Frysning & förlängning

Frysning av årskort tillåts vid ett (1) tillfälle under giltighetsperioden och i maximalt 30 dagar.

8. Ansvar & ansvarsfriskrivning

Melker of Sweden ansvarar inte för skada som åsamkats kunden p.g.a. olycksfall till följd av annan kunds agerande eller underlåtenhet att följa ordningsregler och säkerhetsföreskrifter. All paddling sker på egen risk. Melker of Sweden förbehåller sig rätten att avbryta paddling som innebär fara för kundens liv. Kunden har eget ansvar att se till att anslagna regler och säkerhetsföreskrifter är lästa och förstådda. Varje kund ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan utöva de aktiviteter som de väljer. Melker of Sweden ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller annan anledning, eller för skador på kundens tillhörigheter.

9. Meddelande & information

Kunden skall erhålla meddelanden om ändringar av Allmänna avtalsvillkor och prisändringar via e-post på adress som kunden anmält till Melker of Sweden. Det åligger kunden att själv meddela Melker of Sweden ändringar av kontaktuppgifter. Kund som lämnat uppgift om e-postadress godkänner att Melker of Sweden skickar ut information via denna informationskanal.

10. Behandling av personuppgifter

Melker of Sweden behandlar uppgifter om kunden och eventuell annan betalare enligt avtalet, för att kunna tillhandahålla och administrera avtalet, samt för den verksamhet kunden och annan betalare har samtyckt till.

11. Force Majeure

Melker of Sweden ansvarar inte för avbrott i träningsmöjligheter som beror på omständigheter som är utanför vår kontroll, såsom vattenskada, brandskada eller annan skada på anläggningen, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.

12. Uppsägning

Melker of Sweden har rätt att närsomhelst avbryta ett abonnemang om användaren bryter mot ordning och säkerhetsreglerna eller mot avtalsvillkoren eller har svårt med allmänt hyfs.